ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

งานอำนวยการ

งานอำนวยการ


     มีหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยการรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน  สั่งการ  ควบคุม  กำกับดูแล ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลงานที่เกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนของสถานีตำรวจ  งานการบริหารงานบุคคล  การศึกษา การฝึกอบรม  งานวิชาการ  สวัสดิการ การพัฒนา การบริหารจัดการ  งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การส่งกำลังบำรุง  รวมทั้งลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบ  เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในสถานีตำรวจ  โดยจำแนกออกเป็นงานต่าง ๆ แผนปฏิบัติการ แผนประจำปี และแผนการปฏิบัติการประจำของสถานีตำรวจ.

๑.งานนโยบาย งานยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
๒.งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตำรวจ
๓.งานกำลังพล รวมทั้งงานพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้มีความพร้อมทั้งด้านกำลัง ความคิด และจิตใจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.งานการศึกษา การฝึกอบรม สัมมนาดูงาน ตลอดจนงานเผยแพร่ความรู้
๕.งานสวัสดิการ
๖.งานพัฒนาองค์กร และพัฒนาระบบการบริหารการจัดการต่าง ๆ
๗.งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ
๘.งานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินค่าตอบแทน
๑๐.การจัดอาหารเลี้ยงดูผู้ต้องหา
๑๑.งานทะเบียนคนต่างด้าวและงานการขออนุญาตต่าง ๆ
๑๒.งานการประชาสัมพันธ์
๑๓.งานตรวจสอบติดตามการประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ
๑๔.งานดูแลห้องประชุมและจัดการห้องประชุม
๑๕.งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
๑๖.การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำ
๑๗.งานอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของงานใดในสถานีตำรวจให้เป็นหน้าที่ของงานอำนวยการ
๑๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
๑๙.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง :ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ โครงการสถานีตำรวจน่ามอง

พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานออกตรวจ สภ.วังเหนือ

19 ก.พ. 58 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานได้ออกตรวจ สภ.วังเหนือ  รายละเอียดดังนี้
1. ด้านงานสอบสวน ได้เร่งรัดสำนวนการสอบสวน ตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 กำชับการปฏิบัติตามหนังสือ ภ.5 ที่0020.132/8403 ลง 26 พย. 57 กำชับการปฏิบัติของ พงส. เมื่อมีผู้บังคับบัญชามาตรวจ สภ. การแต่งกาย สมุดเล่มเหลือง
2. ด้านการจราจร ให้กวดขันจับกุมการสวมหมวกนิรภัย ตั้งแต่ 1 มีค.58 เป็นต้นไป รวมถึงการจับกุมเมาไม่ขับ กำชับข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้ทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ให้จัดทำป้ายติดที่ประตูทางเข้าสถานีตำรวจ "สถานที่ราชการให้สวมหมวกนิรภัย" ทำหนังสือถึงส่วน ราชการ อปถ. รร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ตามโครงการดังกล่าว รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรช่วงสงกรานต์ที่จะถึงด้วย
3. กำชับการตั้งจุดตรวจยาเสพติด ตามแผนของ ภ.5  ให้ปรากฎผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ชุด ชปส.สภ.วังเหนือ และ ชุด ชปส.สภ.ร่องเคาะ จับกุมยาเสพติด

วันที่ 29 มี.ค.58 เวลาประมาณ 12.30 น.ชุด ชปส.สภ.วังเหนือ และ ชุด ชปส.สภ.ร่องเคาะ นำโดย พ.ต.ท.จรูญ ถิ่นอ่วน รอง ผกก.สส.ฯ กับพวก ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน 2 รายคือ 1.นายทองอินทร์ มุงเมือง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131 หมู่ 7 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จว.ลำปาง พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 12 เม็ด ดำเนินคดีข้อหา ครอบครองและเสพฯ 2.นางสาวทิพย์สุดา แก้วขัด อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 247 หมู่ 1 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จว.ลำปาง พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 147 เม็ด ดำเนินคดีข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพฯ เหตุเกิดบ้านเลขที่ 131 หมู่ 7 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จว.ลำปาง นำส่ง พงส.สภ.ร่องเคาะ ดำเนินคดี
ภาพโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง