ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

งานป้องกันปราบปราม

งานป้องกันปราบปรามงานสายตรวจ

งานจราจร


.............


งานป้องกันปราบปรามรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจน ปฏิบัติงาน 
ในด้านการป้องกันอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อย งานปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ
ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ ในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจ เพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้น 
โดยจำแนกออกเป็นงานต่าง ๆ 
๑.งานการข่าว 
๒.งานจัดทำแผนที่ ระบบข้อมูลอาชญากรรม รวมทั้งการจัดทำระบบข้อมูล เป้าหมายที่อาจเกิดอาชญากรรม และระบบข้อมูลทางสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันระงับ ปราบปรามอาชญากรรม 
๓.งานควบคุมผู้ต้องหาและผู้ถูกกักขัง 
๔.งานควบคุมศูนย์วิทยุหรือการรับ – ส่งวิทยุของสถานีตำรวจ 
๕.งานจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุ จุดสกัด และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามมิให้ อาชญากรรมเกิดขึ้น 
๖.งานจัดสายตรวจทุกประเภท 
๗.งานควบคุมแหล่งอบายมุข และการจัดระเบียบสังคม 
๘.งานปราบปรามการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ 
๙.งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับบ่อนการพนัน สถานบริการและแหล่งอบายมุข 
๑๐.งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง 
๑๑.งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี 
๑๒.งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการฮั้วประมูล และขัดขวางการเสนอแข่งขันราคาในการประมูลงานของทางราชการ 
๑๓.งานปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุ หรือบุคคล 
๑๔.งานตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายสุรา สถานบริการ โรงแรม ภาพยนตร์ โรงรับจำนำ อาวุธปืน การพนัน การขายทอดตลาดและค้าของเก่า การเรี่ยไร กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ 
๑๕.งานฝึกอบรมประชาชน อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนังงานรักษาความปลอดภัย ลูกเสือชาวบ้าน สมาชิกอาสาป้องกันชาติ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือกิจการตำรวจ 
๑๖.งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ระดับสถานีตำรวจ 
๑๗.งานประชาสัมพันธ์ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคมในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจ 
๑๘.งานพัฒนากำลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการป้องกันอาชญากรรม 
๑๙.งานงบประมาณที่เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปราม 
๒๐.ตรวจสอบติดตามและประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายทางยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
๒๑.กรณีมีการกระทำความผิด ให้พิจารณาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามดำเนินการจับกุมหรือดำเนินการจับกุมด้วยตนเอง 
๒๒.การจัดกำลังร่วมในการถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตำรวจ 
๒๓.งานจัดกำลังร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณีต่าง ๆ การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ 
๒๔.งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
๒๕.การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำ 
๒๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม 
๒๗.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง :ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ โครงการสถานีตำรวจน่ามอง

พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานออกตรวจ สภ.วังเหนือ

19 ก.พ. 58 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานได้ออกตรวจ สภ.วังเหนือ  รายละเอียดดังนี้
1. ด้านงานสอบสวน ได้เร่งรัดสำนวนการสอบสวน ตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 กำชับการปฏิบัติตามหนังสือ ภ.5 ที่0020.132/8403 ลง 26 พย. 57 กำชับการปฏิบัติของ พงส. เมื่อมีผู้บังคับบัญชามาตรวจ สภ. การแต่งกาย สมุดเล่มเหลือง
2. ด้านการจราจร ให้กวดขันจับกุมการสวมหมวกนิรภัย ตั้งแต่ 1 มีค.58 เป็นต้นไป รวมถึงการจับกุมเมาไม่ขับ กำชับข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้ทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ให้จัดทำป้ายติดที่ประตูทางเข้าสถานีตำรวจ "สถานที่ราชการให้สวมหมวกนิรภัย" ทำหนังสือถึงส่วน ราชการ อปถ. รร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ตามโครงการดังกล่าว รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรช่วงสงกรานต์ที่จะถึงด้วย
3. กำชับการตั้งจุดตรวจยาเสพติด ตามแผนของ ภ.5  ให้ปรากฎผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ชุด ชปส.สภ.วังเหนือ และ ชุด ชปส.สภ.ร่องเคาะ จับกุมยาเสพติด

วันที่ 29 มี.ค.58 เวลาประมาณ 12.30 น.ชุด ชปส.สภ.วังเหนือ และ ชุด ชปส.สภ.ร่องเคาะ นำโดย พ.ต.ท.จรูญ ถิ่นอ่วน รอง ผกก.สส.ฯ กับพวก ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน 2 รายคือ 1.นายทองอินทร์ มุงเมือง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131 หมู่ 7 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จว.ลำปาง พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 12 เม็ด ดำเนินคดีข้อหา ครอบครองและเสพฯ 2.นางสาวทิพย์สุดา แก้วขัด อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 247 หมู่ 1 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จว.ลำปาง พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 147 เม็ด ดำเนินคดีข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพฯ เหตุเกิดบ้านเลขที่ 131 หมู่ 7 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จว.ลำปาง นำส่ง พงส.สภ.ร่องเคาะ ดำเนินคดี
ภาพโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง