ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

งานป้องกันปราบปราม

งานป้องกันปราบปรามงานสายตรวจ

งานจราจร


.............


งานป้องกันปราบปรามรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจน ปฏิบัติงาน 
ในด้านการป้องกันอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อย งานปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ
ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ ในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจ เพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้น 
โดยจำแนกออกเป็นงานต่าง ๆ 
๑.งานการข่าว 
๒.งานจัดทำแผนที่ ระบบข้อมูลอาชญากรรม รวมทั้งการจัดทำระบบข้อมูล เป้าหมายที่อาจเกิดอาชญากรรม และระบบข้อมูลทางสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันระงับ ปราบปรามอาชญากรรม 
๓.งานควบคุมผู้ต้องหาและผู้ถูกกักขัง 
๔.งานควบคุมศูนย์วิทยุหรือการรับ – ส่งวิทยุของสถานีตำรวจ 
๕.งานจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุ จุดสกัด และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามมิให้ อาชญากรรมเกิดขึ้น 
๖.งานจัดสายตรวจทุกประเภท 
๗.งานควบคุมแหล่งอบายมุข และการจัดระเบียบสังคม 
๘.งานปราบปรามการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ 
๙.งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับบ่อนการพนัน สถานบริการและแหล่งอบายมุข 
๑๐.งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง 
๑๑.งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี 
๑๒.งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการฮั้วประมูล และขัดขวางการเสนอแข่งขันราคาในการประมูลงานของทางราชการ 
๑๓.งานปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุ หรือบุคคล 
๑๔.งานตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายสุรา สถานบริการ โรงแรม ภาพยนตร์ โรงรับจำนำ อาวุธปืน การพนัน การขายทอดตลาดและค้าของเก่า การเรี่ยไร กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ 
๑๕.งานฝึกอบรมประชาชน อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนังงานรักษาความปลอดภัย ลูกเสือชาวบ้าน สมาชิกอาสาป้องกันชาติ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือกิจการตำรวจ 
๑๖.งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ระดับสถานีตำรวจ 
๑๗.งานประชาสัมพันธ์ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคมในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจ 
๑๘.งานพัฒนากำลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการป้องกันอาชญากรรม 
๑๙.งานงบประมาณที่เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปราม 
๒๐.ตรวจสอบติดตามและประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายทางยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
๒๑.กรณีมีการกระทำความผิด ให้พิจารณาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามดำเนินการจับกุมหรือดำเนินการจับกุมด้วยตนเอง 
๒๒.การจัดกำลังร่วมในการถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตำรวจ 
๒๓.งานจัดกำลังร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณีต่าง ๆ การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ 
๒๔.งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
๒๕.การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำ 
๒๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม 
๒๗.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การดำเนินการตามโครงการ พบปะเยี่ยมเยียน ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการคัดกรองบ้านสีขาวประจำชุมชน

การดำเนินการโครงการ"บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด   พ.ต.อ.อภิรักษ์  นักไร่ ผกก.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.ภิรมย์  สุทา รอง ผกก.ป.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.สรโชติ บุญวิเศษ รอง ผกก.สส.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.สมโพธิ์  สอิ้งแก้ว สวป.สภ.วังเหนือฯ,พ.ต.ท.สมศักดิ์  ตันคำปวนสว.สส.สภ.วังเหนือฯพร้อมด้วยคณะทำงานสถานีตำรวจ ได้ร่วมกันดำเนินการตามโครงการ ดังนี้.-การดำเนินการตามโครงการ พบปะเยี่ยมเยียน ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการคัดกรองบ้านสีขาวประจำชุมชน ถึงการดำเนินการที่ผ่านมา ติดตามผลและเฝ้าระวังไม่ให้มีการกลับมาแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป ๑.วันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๒.หมู่บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ ๓ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือฯ                             ๓.หมู่บ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๔ ต.วังทอง อ.วังเหนือฯ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๔.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง ......................  

พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมคณะ ตรวจสอบการฝึกและประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๘ ส่วน สภ.วังเหนือ

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.:พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมคณะ ตรวจสอบการฝึกและประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๘ ส่วน สภ.วังเหนือ,สภ.เมืองปาน,สภ.แจ้ห่ม,สภ.ร่องเคาะ อ.วังเหนือและ สภ.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จว.ลำปาง ณ ลานฝึก สภ.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง และหลังจากประกวดการฝึกจนเสร็จสิ้น ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และได้กำชับให้ผู้รับการฝึกหมั่นฝึกฝนการฝึกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

ชุด ชปส.สภ.วังเหนือ และ ชุด ชปส.สภ.ร่องเคาะ จับกุมยาเสพติด

             วันที่  29 มี.ค. 58  เวลาประมาณ 12.30 น.ชุด ชปส.สภ.วังเหนือ และ ชุด ชปส.สภ.ร่องเคาะ นำโดย พ.ต.ท.จรูญ ถิ่นอ่วน รอง ผกก.สส.ฯ กับพวก ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน  2 รายคือ 1. นายทองอินทร์ มุงเมือง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131 หมู่ 7 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จว.ลำปาง พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 12 เม็ด ดำเนินคดีข้อหา ครอบครองและเสพฯ 2. นางสาวทิพย์สุดา แก้วขัด อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 247 หมู่ 1 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จว.ลำปาง พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 147 เม็ด ดำเนินคดีข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพฯ เหตุเกิดบ้านเลขที่ 131 หมู่ 7 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จว.ลำปาง นำส่ง พงส.สภ.ร่องเคาะ ดำเนินคดี ภาพโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง