ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

งานอำนวยการ

งานอำนวยการ


     มีหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยการรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน  สั่งการ  ควบคุม  กำกับดูแล ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลงานที่เกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนของสถานีตำรวจ  งานการบริหารงานบุคคล  การศึกษา การฝึกอบรม  งานวิชาการ  สวัสดิการ การพัฒนา การบริหารจัดการ  งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การส่งกำลังบำรุง  รวมทั้งลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบ  เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในสถานีตำรวจ  โดยจำแนกออกเป็นงานต่าง ๆ แผนปฏิบัติการ แผนประจำปี และแผนการปฏิบัติการประจำของสถานีตำรวจ.

๑.งานนโยบาย งานยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
๒.งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตำรวจ
๓.งานกำลังพล รวมทั้งงานพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้มีความพร้อมทั้งด้านกำลัง ความคิด และจิตใจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.งานการศึกษา การฝึกอบรม สัมมนาดูงาน ตลอดจนงานเผยแพร่ความรู้
๕.งานสวัสดิการ
๖.งานพัฒนาองค์กร และพัฒนาระบบการบริหารการจัดการต่าง ๆ
๗.งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ
๘.งานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินค่าตอบแทน
๑๐.การจัดอาหารเลี้ยงดูผู้ต้องหา
๑๑.งานทะเบียนคนต่างด้าวและงานการขออนุญาตต่าง ๆ
๑๒.งานการประชาสัมพันธ์
๑๓.งานตรวจสอบติดตามการประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ
๑๔.งานดูแลห้องประชุมและจัดการห้องประชุม
๑๕.งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
๑๖.การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำ
๑๗.งานอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของงานใดในสถานีตำรวจให้เป็นหน้าที่ของงานอำนวยการ
๑๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
๑๙.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การดำเนินการตามโครงการ พบปะเยี่ยมเยียน ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการคัดกรองบ้านสีขาวประจำชุมชน

การดำเนินการโครงการ"บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด   พ.ต.อ.อภิรักษ์  นักไร่ ผกก.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.ภิรมย์  สุทา รอง ผกก.ป.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.สรโชติ บุญวิเศษ รอง ผกก.สส.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.สมโพธิ์  สอิ้งแก้ว สวป.สภ.วังเหนือฯ,พ.ต.ท.สมศักดิ์  ตันคำปวนสว.สส.สภ.วังเหนือฯพร้อมด้วยคณะทำงานสถานีตำรวจ ได้ร่วมกันดำเนินการตามโครงการ ดังนี้.-การดำเนินการตามโครงการ พบปะเยี่ยมเยียน ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการคัดกรองบ้านสีขาวประจำชุมชน ถึงการดำเนินการที่ผ่านมา ติดตามผลและเฝ้าระวังไม่ให้มีการกลับมาแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป ๑.วันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๒.หมู่บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ ๓ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือฯ                             ๓.หมู่บ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๔ ต.วังทอง อ.วังเหนือฯ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๔.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง ......................  

พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมคณะ ตรวจสอบการฝึกและประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๘ ส่วน สภ.วังเหนือ

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.:พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมคณะ ตรวจสอบการฝึกและประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๘ ส่วน สภ.วังเหนือ,สภ.เมืองปาน,สภ.แจ้ห่ม,สภ.ร่องเคาะ อ.วังเหนือและ สภ.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จว.ลำปาง ณ ลานฝึก สภ.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง และหลังจากประกวดการฝึกจนเสร็จสิ้น ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และได้กำชับให้ผู้รับการฝึกหมั่นฝึกฝนการฝึกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

ชุด ชปส.สภ.วังเหนือ และ ชุด ชปส.สภ.ร่องเคาะ จับกุมยาเสพติด

             วันที่  29 มี.ค. 58  เวลาประมาณ 12.30 น.ชุด ชปส.สภ.วังเหนือ และ ชุด ชปส.สภ.ร่องเคาะ นำโดย พ.ต.ท.จรูญ ถิ่นอ่วน รอง ผกก.สส.ฯ กับพวก ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน  2 รายคือ 1. นายทองอินทร์ มุงเมือง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131 หมู่ 7 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จว.ลำปาง พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 12 เม็ด ดำเนินคดีข้อหา ครอบครองและเสพฯ 2. นางสาวทิพย์สุดา แก้วขัด อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 247 หมู่ 1 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จว.ลำปาง พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 147 เม็ด ดำเนินคดีข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพฯ เหตุเกิดบ้านเลขที่ 131 หมู่ 7 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จว.ลำปาง นำส่ง พงส.สภ.ร่องเคาะ ดำเนินคดี ภาพโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง