ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

งานอำนวยการ

งานอำนวยการ


     มีหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยการรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน  สั่งการ  ควบคุม  กำกับดูแล ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลงานที่เกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนของสถานีตำรวจ  งานการบริหารงานบุคคล  การศึกษา การฝึกอบรม  งานวิชาการ  สวัสดิการ การพัฒนา การบริหารจัดการ  งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การส่งกำลังบำรุง  รวมทั้งลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบ  เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในสถานีตำรวจ  โดยจำแนกออกเป็นงานต่าง ๆ แผนปฏิบัติการ แผนประจำปี และแผนการปฏิบัติการประจำของสถานีตำรวจ.

๑.งานนโยบาย งานยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
๒.งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตำรวจ
๓.งานกำลังพล รวมทั้งงานพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้มีความพร้อมทั้งด้านกำลัง ความคิด และจิตใจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.งานการศึกษา การฝึกอบรม สัมมนาดูงาน ตลอดจนงานเผยแพร่ความรู้
๕.งานสวัสดิการ
๖.งานพัฒนาองค์กร และพัฒนาระบบการบริหารการจัดการต่าง ๆ
๗.งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ
๘.งานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินค่าตอบแทน
๑๐.การจัดอาหารเลี้ยงดูผู้ต้องหา
๑๑.งานทะเบียนคนต่างด้าวและงานการขออนุญาตต่าง ๆ
๑๒.งานการประชาสัมพันธ์
๑๓.งานตรวจสอบติดตามการประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ
๑๔.งานดูแลห้องประชุมและจัดการห้องประชุม
๑๕.งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
๑๖.การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำ
๑๗.งานอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของงานใดในสถานีตำรวจให้เป็นหน้าที่ของงานอำนวยการ
๑๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
๑๙.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การดำเนินการตามโครงการ พบปะเยี่ยมเยียน ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการคัดกรองบ้านสีขาวประจำชุมชน

การดำเนินการโครงการ"บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด   พ.ต.อ.อภิรักษ์  นักไร่ ผกก.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.ภิรมย์  สุทา รอง ผกก.ป.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.สรโชติ บุญวิเศษ รอง ผกก.สส.สภ.วังเหนือฯ พ.ต.ท.สมโพธิ์  สอิ้งแก้ว สวป.สภ.วังเหนือฯ,พ.ต.ท.สมศักดิ์  ตันคำปวนสว.สส.สภ.วังเหนือฯพร้อมด้วยคณะทำงานสถานีตำรวจ ได้ร่วมกันดำเนินการตามโครงการ ดังนี้.-การดำเนินการตามโครงการ พบปะเยี่ยมเยียน ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการคัดกรองบ้านสีขาวประจำชุมชน ถึงการดำเนินการที่ผ่านมา ติดตามผลและเฝ้าระวังไม่ให้มีการกลับมาแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป ๑.วันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๒.หมู่บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ ๓ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือฯ                             ๓.หมู่บ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๔ ต.วังทอง อ.วังเหนือฯ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๔.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง ......................  

พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานออกตรวจ สภ.วังเหนือ

 19 ก.พ. 58 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานได้ออกตรวจ สภ.วังเหนือ  รายละเอียดดังนี้ 1. ด้านงานสอบสวน ได้เร่งรัดสำนวนการสอบสวน ตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 กำชับการปฏิบัติตามหนังสือ ภ.5 ที่0020.132/8403 ลง 26 พย. 57 กำชับการปฏิบัติของ พงส. เมื่อมีผู้บังคับบัญชามาตรวจ สภ. การแต่งกาย สมุดเล่มเหลือง 2. ด้านการจราจร ให้กวดขันจับกุมการสวมหมวกนิรภัย ตั้งแต่ 1 มีค.58 เป็นต้นไป รวมถึงการจับกุมเมาไม่ขับ กำชับข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้ทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ให้จัดทำป้ายติดที่ประตูทางเข้าสถานีตำรวจ "สถานที่ราชการให้สวมหมวกนิรภัย" ทำหนังสือถึงส่วน ราชการ อปถ. รร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ตามโครงการดังกล่าว รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรช่วงสงกรานต์ที่จะถึงด้วย 3. กำชับการตั้งจุดตรวจยาเสพติด ตามแผนของ ภ.5  ให้ปรากฎผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

งานบวงสรวงเจ้าพ่อพญาวัง

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘:พ.ต.อ.พรเทพ น้องการ ผกก.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาวัง ณ ลานศาลเจ้าพ่อพญาวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จว.ลำปาง